Informacje podstawowe:

Celem Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych
w latach 2020–2022 jest wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów przez dofinansowanie zakupu podręczników materiałów edukacyjnych
i materiałów ćwiczeniowych.

W latach ubiegłych dofinansowanie obejmowało podręczniki i materiały edukacyjne. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom beneficjentów programu, rozszerzono katalog wsparcia
o dofinansowanie zakupu materiałów ćwiczeniowych. 

Dla kogo pomoc?

  I  Beneficjentami bezpośrednimi programu są uczniowie

            1) słabowidzący,

            2) niesłyszący,

            3) słabosłyszący,

            4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

            5) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

            6) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

         7) z niepełnosprawnościami sprzężonymi , w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród , niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w pkt 1-6 ,

            8) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

            9) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w pkt 1-6 i 8
                posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art.127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe (Dz.U. Z 2020  poz.910), albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz..60, 949 i 2203, z 2018 r. poz.2245 oraz z 2019 r. poz.1287)

   II  W roku szkolnym 2021/2022 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego,materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego oraz materiałów ćwiczeniowych jest udzielana:

  1. uczniom, o których mowa w I pkt 1-7, uczęszczającym w tym roku szkolnym do: branżowej szkoły I stopnia, branżowej szkoły II stopnia, klas I-III czteroletniego liceum ogólnokształcącego, klasy III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonej  w czteroletnim liceum ogólnokształcącym, klas I-III  pięcioletniego technikum, klas III-IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum, klas III-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas VI-IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, klas I-III liceum sztuk plastycznych, klas III-IV dotychczasowego liceum plastycznego prowadzonych w liceum sztuk plastycznych, klasy VI dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych lub klasy VI dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych prowadzonej w liceum sztuk plastycznych;

 - uczniom, o których mowa w   I pkt 8 i 9, uczęszczających w tym roku szkolnym do szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.

  1. W roku szkolnym 2021/2022 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia w zawodach jest udzielana uczniom, o których mowa w I pkt 1-7, uczęszczających w tym roku szkolnym do klasy IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonej
    w pięcioletnim technikum.
  2. W roku szkolnym 2021/2022 pomoc w formie dofinansowania zakupu materiałów edukacyjnych do kształcenia zawodowego jest udzielana uczniom, o których mowa w I pkt 1-7, uczęszczających w tym roku szkolnym do: branżowej szkoły I stopnia, branżowej szkoły II stopnia, klas I i III pięcioletniego technikum, klasy III dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonej w pięcioletnim technikum, klas III-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas VI-IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, klas I - III liceum sztuk plastycznych, klas III i| IV dotychczasowego liceum plastycznego prowadzonych w liceum sztuk plastycznych, klasy VI dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych lub klasy VI dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych prowadzonych w liceum sztuk plastycznych.   

  III Wysokość dofinansowania:

Dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów ćwiczeniowych i edukacyjnych będzie wynosić:

- do kwoty 225 zł - dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w przypadku gdy są to uczniowie z niepełnosprawnościami spośród następujących niepełnosprawności: uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym), uczęszczających do szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy w roku szkolnym: 2021/2022

- do kwoty 390 zł - dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym
z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa wyżej, uczęszczających:

  • w roku szkolnym 2021/2022 do branżowej szkoły I stopnia lub branżowej szkoły II stopnia;

- do kwoty 445 zł - dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym
z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa wyżej, uczęszczających:

 w roku szkolnym 2021/2022 do: klas I - III czteroletniego liceum ogólnokształcącego, klasy III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonej
w czteroletnim liceum ogólnokształcącym, klas I - III pięcioletniego technikum, klas III–IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum,klas III- VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas VI-IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, klas  I-III liceum sztuk plastycznych, klas III-IV dotychczasowego liceum plastycznego prowadzonych w liceum sztuk plastycznych, klasy VI dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych lub klasy VI dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych prowadzonej w liceum sztuk plastycznych.

  IV Sposób załatwienia sprawy:

Pomoc udzielana jest niezależnie od dochodu.

Aby otrzymać pomoc na zakup podręczników należy:

1)  złożyć od 28.08.2021 r. do dnia 15 września 2021 r. wniosek w Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych we Wronkach ul. Powstańców Wlkp.23

- Wniosek może złożyć rodzic ucznia (prawny opiekun, rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka), pełnoletni uczeń albo nauczyciel, pracownik socjalny lub inna osoba, za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia.

Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2020 r. poz. 910), albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1287).

 Wnioski można pobrać w sekretariacie szkoły, sekretariacie Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych we Wronkach, oraz ze strony internetowej SAPO:

 www.sapowronki.pl

V Rozliczenie zakupu:

Zwrot kosztów zakupu podręczników następuje do wysokości kwot  określonych w programie , po przedłożeniu potwierdzenia zakupu (faktura VAT lub rachunek wystawiony na rodzica, prawnego opiekuna lub pełnoletniego ucznia, rachunek, paragon) lub oświadczenie o zakupie odpowiednio tych podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

 Podstawa Prawna:

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020r.

W sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy  uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 (DZ.U.2020 r Poz.1227)

 

Wniosek można pobrać tutaj.