Uchwała nr XVI/165/2020 z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Wronki. 


Zarządzenie nr 10/PiRL/2020 z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności związanych z postępowaniem rekrutacyjnym i postępowaniem uzupełniającym w roku szkolnym 2020/2021 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, publicznych szkół podstawowych i oddziałów sportowych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Wronki.


Zarządzenie nr 1/2020 z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2020 roku przysługujących w zamian za święta przypadające w sobotę.


Uchwała nr XV/159/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa na rok szkolny 2019/2020 w gminie Wronki.


Zarządzenie nr 65/PiRL/2019 z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.


Uchwała nr XIV/143/2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest gmina Wronki


Zarządzenie nr 45/PiRL/2019 z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Nowej Wsi.


Uchwała nr XI/108/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Wronki.


Zarządzenie nr 40/PiRL/2019 z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.


Zarządzenie nr 31/OKZS/2019 z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Nowej Wsi, gmina Wronki.


Uchwała nr VII/83/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania stypendiów Burmistrza Miasta i Gminy Wronki za wyniki w nauce dla uczniów szkół mających siedzibę na terenie gminy Wronki.


Zarządzenie nr 17/OKZS/2019 z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora szkoły w przypadku jego nieobecności.


Zarządzenie nr 16/OKZS/2019 z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie określania terminu składania wniosków o przyjęcie w latach szkolnych 2019/2020 do 2022/2023 do klasy VII Szkoły Podstawowej nr 3 im. Zbigniewa Herberta we Wronkach uczniów, którzy ukończyli VI klasę szkoły podstawowej.


Uchwała nr VI/68/2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin dla nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.Uchwała nr VI/69/2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom oddziałów klas VI szkół podstawowych gminy Wronki w latach szkolnych 2019/2020 do 2022/2023.Uchwała nr VI/70/2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie gminy Wronki.Uchwała nr VI/71/2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów Burmistrza Miasta i Gminy Wronki za wyniki w nauce dla uczniów szkół mających siedzibę na terenie gminy Wronki.Uchwała nr XLIV/374/2018 - w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.Uchwała nr XXX/257/2017 - w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wronki.Uchwała nr XXX/259/2017 - w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wronki.Uchwała nr XXX/258/2017 - w sprawie rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu przyznawania tych świadczeńUchwała nr XXVII/235/2016 - w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół  oraz innych form wychowania przedszkolnego zakładanych i prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Wronki oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonych dotacjiUchwała Nr XXIII/205/2016 - w sprawie określenia wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz zasad jego przyznawania i wypłacaniaUchwała Nr XIV/164/2015 - w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina WronkiUchwała Nr XIII/157/2015 - w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę WronkiUchwała Nr VIII/90/2015 - w sprawie ustalenia Statutu Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych we WronkachUchwała Nr V/39/2015 - w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów, zespołów szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wronki, ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawczeUchwała Nr V/38/2015 - w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów, zespołów szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina WronkiUchwała Nr XLII/339/2014 - w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina WronkiUchwała Nr XLII/338/2014 - w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę WronkiUchwała Nr XLII/337/2014 - w sprawie ustalenia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy WronkiUchwała Nr XLII/336/2014 - w sprawie zasad udzielania stypendiów Burmistrza Miasta i Gminy Wronki za wyniki w nauce dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów mających siedzibę na terenie Miasta i Gminy WronkiUchwała Nr XXXVII/317/2013 - zmieniająca uchwałę w sprawie rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu przyznawania tych świadczeńUchwała Nr XXVI/212/2012 - w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Wronki przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie