ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI NIEPUBLICZNYCH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

Zgłoszenie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Wronki (wzór zgłoszenia – załącznik nr 1).
Do zgłoszenia należy dołączyć następującą dokumentację:

 • statut szkoły lub placówki
 • projekt organizacji wychowania przedszkolnego dla zespołu lub punktu przedszkolnego w formie opisowej z podpisem osoby prowadzącej Zespół lub punkt przedszkolny
 • dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, przewidzianych do zatrudnienia w szkole lub placówce
          (kserokopie ),
 • potwierdzenie osobowości prawnej osoby prowadzącej (osoba prawna - odpis z Krajowego Rejestru Sądowego) w przypadku osoby fizycznej zaświadczenie ­z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności,
 • dokumenty poświadczające dysponowanie odpowiednimi pomieszczeniami (umowa najmu lub inny tytuł prawny do zajmowania lokalu wraz z oznaczeniem sal,  w których odbywać się będą zajęcia),
 • informacja osoby prowadzącej o warunkach lokalowych zapewniających:

  a) możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych
  c) możliwość prowadzenia innych zadań statutowych
  d) bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy, w tym:
  - opinia właściwej Komendy Powiatowej Straży Pożarnej,
  - opinia właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego,
  - pozwolenie na użytkowanie budynku lub na zmianę sposobu użytkowania

  MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
  Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych
  ul. Powstańców Wielkopolskich 23, 64 -510 Wronki

  Złożenie dokumentów:
  Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych, biuro 2 lub drogą pocztową.

  Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące wpisu do ewidencji szkoły lub placówki można uzyskać w Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych biuro 2 lub pod nr tel. 067 2540218.

  Odbiór dokumentów:
  Drogą pocztową (polecony za dowodem doręczenia) lub osobiście w biurze 2  za okazaniem dowodu tożsamości lub odpowiednim upoważnieniem.

  TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
  Wpis do ewidencji następuje nie później niż w ciągu 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku.

  SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
  Osoba prawna lub fizyczna, która ubiega się o uzyskanie wpisu do ewidencji, powinna złożyć wniosek o wpis do ewidencji w organie właściwym ze względu na typ placówki, którą zamierza prowadzić i miejsce prowadzenia działalności.
  Zaświadczenie o wpisie do ewidencji szkoły lub placówki oraz decyzje o nadaniu uprawnień szkoły publicznej doręczane są z urzędu osobie zgłaszającej, a kopię zaświadczenia i decyzji przekazywane są organowi podatkowemu oraz właściwemu kuratorowi oświaty.

  Osoba prowadząca szkołę lub placówkę niepubliczną jest odpowiedzialna zgłosić organowi, który dokonał wpisu do ewidencji w ciągu 14 dni zmiany w danych zawartych w zgłoszeniu, powstałe po wpisie do ewidencji.

  Decyzję o odmowie wpisu do ewidencji wydaje się, jeśli:

  1. zgłoszenie nie zawiera wymaganych danych wymienionych zgodnie z art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty i mimo wezwania nie zostało uzupełnione w wyznaczonym terminie,  
  2. statut szkoły lub placówki jest sprzeczny z obowiązującym prawem i mimo wezwania nie został zmieniony.

  Wpis do ewidencji podlega wykreśleniu w przypadkach określonych zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty tj.:
 • niepodjęcia działalności przez szkołę lub placówkę w terminie wskazanym w zgłoszeniu do ewidencji,
 • prawomocnego orzeczenia sądu zakazującego osobie fizycznej, prowadzącej szkołę lub placówkę, prowadzenia  działalności oświatowej,
 • stwierdzenia, w trybie nadzoru pedagogicznego, że działalność szkoły lub placówki jest sprzeczna z przepisami ustawy lub statutem,
 • dokonania wpisu z naruszeniem prawa,
 • zaprzestania działalności przez szkołę lub placówkę przez okres dłuższy niż 3 miesiące.

  Wykreślenie z ewidencji następuje w drodze decyzji i jest równoznaczne z likwidacją szkoły lub placówki (art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty).

  Osoba prowadząca szkołę lub placówkę może ją zlikwidować z końcem roku szkolnego. W tym przypadku osoba prowadząca szkołę lub placówkę jest zobowiązana co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji zawiadomić o zamiarze i przyczynach likwidacji: rodziców uczniów, Starostę Poznańskiego, który dokonał wpisu do ewidencji. Dokumentację przebiegu nauczania zlikwidowanej szkoły przekazuje się organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny, w terminie jednego miesiąca od dnia zakończenia likwidacji. Po zakończeniu likwidacji wpis do ewidencji ulega wykreśleniu.

  OPŁATY
  wolne od opłat

  Wpis do rejestru żłobków lub  klubów dziecięcych – uchwała NR IX/65/2011

  TRYB ODWOŁAWCZY
  Od decyzji o nadaniu uprawnień szkoły publicznej, odmowie wpisu do ewidencji, decyzji o wykreśleniu z ewidencji przysługuje odwołanie do Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z zachowaniem terminów zgodnych z k.p.a.

  DODATKOWE INFORMACJE
  Wpis do ewidencji prowadzonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Wronki uzyskują podmioty zakładające szkoły i placówki na terenie Gminy Wronki.

  PODSTAWA PRAWNA

  Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572 ze zmianami).

   Załącznik nr 1

   Wniosek o udzielenie dotacji

  Informacja o faktycznej liczbie uczniów

  Rozliczenie wykorzystania otrzymanej dotacji

  Rozliczenie wykorzystania otrzymanej dotacji

  Ewidencja przedszkoli niepublicznych w Gminie Wronki