Dla kogo pomoc?

   Beneficjentami bezpośrednimi programu są uczniowie

 • słabowidzący,
 • niesłyszący,
 • słabosłyszący,
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi , w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród , niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w pkt 1-6 ,
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w pkt 1-6 i 8
  posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art.127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe (Dz.U. z 2023  poz.900), albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz.60, 949 i 2203, z 2018 r. poz.2245, z 2019 r. poz.1287 oraz z 2022 r. poz. 1116)

II Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników w roku szkolnym 2023/2024

 1. W roku szkolnym 2023/2024 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego oraz materiałów ćwiczeniowych jest udzielana:

 

 • uczniom, o których mowa wI pkt 1-7, uczęszczającym w tym roku szkolnym do: branżowej szkoły I stopnia, branżowej szkoły II stopnia, liceum ogólnokształcącego, technikum, klas VI-IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, liceum sztuk plastycznych;

 

 • uczniom, o których mowa w Ipkt 8 i 9, uczęszczających w tym roku szkolnym do szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.
 1. W roku szkolnym 2023/2024 pomoc w formie dofinansowania zakupu materiałów edukacyjnych do kształcenia zawodowego jest udzielana uczniom, o których mowa w Ipkt 1-7, uczęszczającym w tym roku szkolnym do: branżowej szkoły I stopnia, branżowej szkoły II stopnia, technikum, klas VI-IX ogólnokształcącej szkoły baletowej lub  liceum sztuk plastycznych.

 

 1. W roku szkolnym 2023/2024 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia zawodowego oraz materiałów ćwiczeniowych jest udzielana uczniom, o których mowa w I pkt. 1-7 uczęszczającym w roku szkolnym do klas I i II ogólnokształcącej szkoły muzycznej Ii stopnia oraz klas III-VI dotychczasowej sześcioletniej ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia prowadzonych w czteroletniej ogólnokształcącej szkole muzycznej II stopnia.

 

 III Wysokość pomocy wynosi nie więcej niż:

445 zł - dla uczniów, o których mowa w I pkt. 1-7 uczęszczających do:

* liceum ogólnokształcącego, technikum, klas VI-IX ogólnokształcącej szkoły baletowej lub liceum sztuk plastycznych

* klasy I i II czteroletniej ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia lub klas III-VI dotychczasowej sześcioletniej ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia prowadzonych w czteroletniej ogólnokształcącej szkole muzycznej II stopnia

- 390 zł – dla uczniów, o których mowa w I pkt. 1-7 uczęszczających w roku szkolnym  do branżowej szkoły I stopnia lub branżowej szkoły II stopnia

- 225 zł – dla uczniów, o których mowa w I pkt. 8-9 uczęszczającego w roku szkolnym do szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy

  IV Sposób załatwienia sprawy:

Pomoc udzielana jest niezależnie od dochodu.

Aby otrzymać pomoc na zakup podręczników należy złożyć od dnia 4 września 2023 r. do dnia 15 września 2023 r. wniosek w Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych we Wronkach ul. Powstańców Wlkp. 23

Wniosek może złożyć rodzic ucznia (prawny opiekun, rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka), pełnoletni uczeń albo nauczyciel, pracownik socjalny lub inna osoba, za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia.

Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego (oryginał do wglądu), o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1082), albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1287).

 Wnioski można pobrać w sekretariacie szkoły, sekretariacie Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych we Wronkach, oraz ze strony internetowej SAPO:

 www.sapowronki.pl

V Rozliczenie zakupu:

Zwrot kosztów zakupu podręczników następuje do wysokości kwot  określonych w programie , po przedłożeniu potwierdzenia zakupu (faktura VAT lub rachunek wystawiony na rodzica, prawnego opiekuna lub pełnoletniego ucznia, rachunek, paragon) lub oświadczenie o zakupie odpowiednio tych podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

 Podstawa Prawna:

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 maja 2023 r.

W sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy  uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025 (DZ.U. z 2023 r. poz. 1046)

 

 

Wniosek o wyprawkę szkolną 2023/2024