Świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zostały wprowadzone w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji oraz umożliwienia pokonywania barier dostępu do nauki uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Świadczenia te są niezależne od typu i rodzaju szkoły, do której uczęszcza uczeń. Podstawowym kryterium przyznawania jest dochód na osobę w rodzinie. Dzielimy je na 2 rodzaje:

    Stypendium szkolne – świadczenie okresowe przyznawane uczniowi w roku szkolnym, na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy.

    Zasiłek szkolny – ma charakter jednorazowy, przyznaje się go z powodu zdarzenia losowego.

Pomoc materialna przysługuje:

    Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;

    Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosparwnościami.Stypendium szkolne:

Stypendium szkolne może otrzymać każdy uczeń, zamieszkujący Gminę Wronki, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, rodzina niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie:

    całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia rewalidacyjne w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą

    pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników

    całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania

    świadczenia pieniężnego.

Stypendium może być udzielone w jednej lub kilku formach jednocześnie.

Stypendium nie przysługuje uczniom:

    klas zerowych,

    którzy nie zamieszkują na terenie gminy Wronki

    którzy otrzymują inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymanych stypendiów nie przekracza kwoty 2360,00 zł. (rocznie).

Kryterium dochodowe:

Prawo do ubiegania się o stypendium szkolne przysługuje, jeżeli miesięczna wysokość dochodu nie przekracza kwoty 514 zł. netto na osobę w rodzinie.

Na dochód uprawniający do ubiegania się o stypendium szkolne składają się poszczególne przychody wszystkich członków rodziny, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, pochodzące z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku.

Do ustalenia dochodu nie wlicza się:

    świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, zarówno o charakterze socjalnym jak i motywacyjnym

    jednorazowych pieniężnych świadczeń socjalnych (zasiłek celowy, specjalny zasiłek celowy). To wyłączenie obejmuje zasiłków o innym charakterze stałym czy okresowym.

    wartości świadczeń w naturze

    świadczeń na rzecz osób bezrobotnych z tytułu wykonywania przez nie prac społecznie użytecznych

    kwoty alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Miejsce i termin składania wniosku:

Wnioski można pobrać w sekretariacie szkoły do której uczęszcza uczeń, sekretariacie Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych we Wronkach, ze stron internetowych szkół oraz ze strony internetowej SAPO: www.sapo-wronki.pl

Stypendium szkolne przyznawane jest na wniosek rodziców ucznia, pełnoletniego ucznia albo na wniosek dyrektora szkoły. Wniosek o stypendium składa się w Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych we Wronkach ul. Powstańców Wlkp. 23 w terminie od 29.08.2016 r. do 15.09.2016 r.

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia:

    o wysokości dochodów (z tytułu stosunku pracy, umowy zlecenia lub o dzieło, pracy dorywczej)

    o wysokości świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz świadczeń z pomocy społecznej

    wysokości renty/emerytury

    o wysokości zasądzonych alimentów/ zaliczek alimentacyjnych

    z Powiatowego Urzędu Pracy o zarejestrowaniu jako osoba bezrobotna z informacją o wysokości zasiłku dla bezrobotnych

    o dochodach uzyskanych z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

    o ilości posiadanych hektarach przeliczeniowych

    o otrzymywanych dodatkach mieszkaniowych

    ze szkół, do których w roku szkolnym 2016/2017 będą uczęszczać dzieci (wszyscy członkowie rodziny)

Zasiłek szkolny:

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

Może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego. Zasiłek szkolny nie może przekroczyć jednorazowo kwoty 590 zł.

O zasiłek można ubiegać w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r., poz. 2156 z późn. zm.); Uchwała nr XXV/186/2005 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów oraz Uchwały nr XXIV/211/2012 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 28 listopada 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów.

 

 

Wniosek o stypendium socjalne

Wniosek o wypłatę stypendium na konto

Oświadczenie PESEL