Wronki, dnia 22.12.2014 r.

Znak sprawy: DO.71-9/14

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych we Wronkach informuje, że w wyniku przeprowadzonego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych do kwoty 30 000 euro, postępowania na: Zakup oleju napędowego ON bezpośrednio na stacji paliw dla autobusu szkolnego będącego na wyposażeniu SAPO we Wronkach.

Wybrana została oferta złożona przez: Stacja Paliw Adam & Michał Muszyńscy ul. Nowa 16, 64-510 Wronki, Stacja Paliw ul. Mickiewicza, 64-510 Wronki

za kwotę w wysokości 23.496,44 zł brutto (słownie: dwadzieścia trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt sześć złotych 44/100).

W przedmiotowym postępowaniu złożona została 1 oferta:

Numer oferty
    

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
    

Cena w zł brutto

1
    

Stacja Paliw Adam & Michał

Muszyńscy ul. Nowa 16,

64-510 Wronki, Stacja Paliw

ul. Mickiewicza, 64-510 Wronki
    

23.496,44 zł

 

 Lucyna Kędzioł

Dyrektor