Wronki, dnia 06.09.2016r.

Znak sprawy:DO.71-4/16

Ogłoszenie o zamówieniu

 o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

  I. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Zakup wraz z dostawą sprzętu niezbędnego do wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w placówkach oświatowych Gminy Wronki.

 II. Określenie przedmiotu oraz zakresu zamówienia:

        1) Zakres zamówienia obejmuje zakup wraz z dostawą sprzętu niezbędnego do wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w placówkach     oświatowych Gminy Wronki.

        2)  Wykaz wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w placówkach oświatowych Gminy Wronki został ujęty w formularzu cenowym stanowiącym załączniku nr 2 do ogłoszenia.

        3) Wyroby medyczne zaoferowane przez Wykonawcę winny być zarejestrowane w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz posiadać wszelkie certyfikaty zgodności umożliwiające obrót ww. produktami na rynku polskim.

       4) Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć towar własnym transportem i na własny koszt oraz rozładowania go w miejscu wskazanym przez Zamawiającego według ustalonego harmonogramu do sześciu placówek oświatowych, wszystkich produktów określonych w załączniku nr 2 do ogłoszenia.

III.Kryteria oceny ofert: najniższa cena

    Wykonawca w Formularzu ofertowym wskazuje: cenę za wykonanie zamówienia OGÓŁEM w zł netto, wartość podatku VAT OGÓŁEM w złotych, cenę za wykonanie zamówienia OGÓŁEM w zł brutto, które to ceny muszą wynikać z załączonego do oferty formularza cenowego,
    Cenę ofertową, obejmującą całość przedmiotu zamówienia, na podstawie której Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty, stanowi cena wykonania zamówienia ogółem w zł brutto.
    Przedmiot zamówienia - wyroby medyczne objęte są stawką 8 % podatku VAT, natomiast pozostałe przedmioty zamówienia nie stanowiące wyrobu medycznego objęte są 23% stawką VAT w oparciu o ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710 ze. zm.). Powyższa  stawka VAT-u nie dotyczy Wykonawców, którzy na podstawie innych przepisów podatkowych nie są płatnikami podatku VAT lub upoważnieni są do stosowania innej stawki VAT-u. Wykonawcy dokonując kalkulacji cenowej w ofercie zobowiązani są przed terminem składania ofert do wnoszenia uwag lub zastrzeżeń związanych ze sposobem naliczenia VAT-u podanej w ogłoszeniu.
    Cena ofertowa brutto powinna obejmować wszelkie koszty i składniki związane z realizacją przedmiotu zamówienia wynikające z ogłoszenia o zamówieniu oraz wszelkie dodatkowe koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia.
    Wszystkie wartości podane w formularzu oferty powinny być liczone w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza w rozumieniu ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2014 r. poz. 915) oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego (Dz. U. Nr 84, poz. 386 z poźn. zm.).
    Zamawiający przewiduje tylko jedną cenę za oferowany przedmiot zamówienia i nie dopuszcza składania cen wariantowych.
    Cena oferty nie ulega zmianie przez okres związania ofertą i nie podlega negocjacji.
    Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
    Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.


IV. Termin, miejsce i godzina składania ofert:

Ofertę należy złożyć drogą pocztową, osobiście lub za pomocą posłańca w formie pisemnej do Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych ul. Powstańców Wlkp. 23, 64-510 Wronki (biuro nr 2) do dnia 13.09. 2016 r. do  godz. 12:00.

Do oferty należy załączyć:

     1. Formularz ofertowy (sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszenia).

     2. Formularz cenowy – załącznik nr 2 do ogłoszenia

     3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub       ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę przez niego upoważnioną,

     4. Pełnomocnictwo – w przypadku,  gdy reprezentant Wykonawcy działa na podstawie pełnomocnictwa lub w przypadku składania oferty wspólnej (wówczas pełnomocnictwo musi zostać udzielone do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu o zamówienie publiczne albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego).

V. Termin wykonywania zamówienia: od 26.09.2016r. do 09.10.2016r.

VI. Okres gwarancji/rękojmi: 24 - m-ce

VII. Warunki płatności – przelew do 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo sporządzonego rachunku/faktury i bezusterkowego odbioru przedmiotu zamówienia.

VIII. Szczegółowych informacji na temat zamówienia udziela w godzinach urzędowania placówki pracownik:  Mariola Zastróżna-Prostak tel. nr 67 2540 218, biuro nr 2

IX. Wybór oferty nastąpi zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych do kwoty 30 000 euro. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczone zostanie na stronie internetowej: sapo.bip.gov.pl

   Oferty, które złożone zostaną po terminie wyznaczonym na ich składanie, nie będą brane pod uwagę przy dokonywaniu oceny złożonych ofert.

X. Opis sposobu przygotowania oferty.

1. Przygotowanie oferty:

    Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty wariantowej spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
    Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do ogłoszenia bez modyfikacji jego treści przez wykonawcę. W przypadku sporządzania przez wykonawcę własnego formularza ofertowego należy zachować formę wzoru formularza ofertowego Zamawiającego z zachowaniem treści oświadczeń i ich kolejności. Dotyczy to również załączników do oferty, których formularze wykonał Zamawiający.
    W przypadku załączenia do oferty innych dokumentów niż wymagane przez Zamawiającego pożądane jest, aby stanowiły one odrębną część nie złączoną z ofertą w sposób trwały. Materiały takie nie będą podlegały ocenie przez Zamawiającego.
    Treść oferty musi odpowiadać treści ogłoszenia.
    Oferta musi być sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
    Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.
    Dokumenty należy złożyć w formie oryginałów lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę tj. z dopiskiem: „za zgodność z oryginałem” lub innym równoznacznym i podpisem Wykonawcy, za wyjątkiem formularza ofertowego oraz pełnomocnictwa, które należy złożyć w formie oryginału. Możliwe jest jedynie przedłożenie kopii poświadczonej przez notariusza.
    Oferta winna być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
    Jeżeli oferta będzie podpisana przez inną osobę niż wymienioną powyżej, do oferty należy dołączyć prawidłowo podpisane pełnomocnictwo rodzajowe określające jego zakres oraz podpisane przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji Wykonawcy figurującą/e w rejestrze lub wypisie z ewidencji działalności gospodarczej.
    Podpis Wykonawcy winien być czytelny bądź opatrzony pieczęcią identyfikującą osobę składającą podpis.

2. Opakowanie oferty.

1) Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu (np. kopercie) uniemożliwiającym otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert.

2) Opakowanie oferty winno zostać oznaczone nazwą (firmą), siedzibą i adresem Wykonawcy oraz opisane następująco:

 

…………………………………………..……

/nazwa (firma), adres Wykonawcy/

Adresat:

Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych ul. Powstańców Wlkp. 23,

64-510 Wronki

OFERTA

złożona dla postępowania o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest:

Zakup wraz z dostawą sprzętu niezbędnego do wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w placówkach oświatowych Gminy Wronki.

Znak sprawy: DO.71-4/16

Nie otwierać przed dniem 13 września 2016 r. godzina 12:00

 

3) Jeżeli oferta zostanie złożona w inny sposób niż wyżej opisany, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie czy przedwczesne lub przypadkowe otwarcie oferty.

XI. Jeżeli w postępowaniu złożone zostaną oferty, w których zaoferowane są identyczne kwoty za realizację zamówienia, wówczas Zamawiający wezwie Wykonawców do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. W opisanej sytuacji cena zaoferowana przez Wykonawcę nie może być wyższa niż zaoferowana w złożonej wcześniej ofercie.

X. Załączniki:

    Formularz ofertowy.
    Formularz cenowy.
    Projekt umowy.

                                                                                              Lucyna Kędzioł

                                                                                                                              Dyrektor SAPO

ogłoszenie wraz z załącznikami dostępne jest na stronie: sapo.bip.gov.pl

Znak sprawy: D.71-1/16

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

OGŁOSZENIE DOTYCZY: Zamówienia publicznego

http://sapo.bip.gov.pl/publiccontracts/view/4269

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) Nazwa i adres

Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych

ul. Powstańców Wielkopolskich 23

64-510 Wronki, tel.067 254 02 18

sapo.bip.gov.pl

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

I.2) Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II. 1) Określenie przedmiotu zamówienia:

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

Dowozy i odwozy szkolne wraz z zapewnieniem opieki w dni nauki szkolnej na terenie Miasta i Gminy Wronki w roku szkolnym 2016/2017.

 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Usługi

 

II. 1.3) przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny: nie dotyczy

 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości i lub zakresu zamówienia;

Przedmiotem zamówienia są dowozy i odwozy szkolne wraz z zapewnieniem opieki w dni nauki szkolnej na terenie Miasta i Gminy Wronki w roku szkolnym 2016/2017.

Zamówienie będzie realizowane w okresie od dnia 1 września 2016 r. do dnia 30 czerwca 2017 r. w dni nauki szkolnej (191 dni nauki szkolnej).

Opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Części II SIWZ.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zostały opisane we Wzorze Umowy (Część III SIWZ).

 

II.1.5) Zamawiający przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających.

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. Zamówienia uzupełniające będą mogły zostać udzielone jeżeli:

        polegają na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień co zamówienie podstawowe,

        zamówienia uzupełniające są zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego,

        wartość zamówień uzupełniających nie przekroczy 5 % wartości zamówienia podstawowego,

        zostaną udzielone w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

 

 
    

Słownik główny CPV

Główny przedmiot

 
    

60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

 

II.1.7) Dopuszcza się składania ofert częściowych

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Oferta częściowa może być złożona na jedną lub na większą ilość tras wyszczególnionych w Części II SIWZ, tj. w Opisie Przedmiotu Zamówienia.

 

II.1.8) Nie dopuszcza się składanie ofert wariantowych

 

II.2) Czas trwania zamówienia:

Zamówienie będzie realizowane w okresie od dnia 1 września 2016 r. do dnia 30 czerwca 2017 r. w dni nauki szkolnej (191 dni nauki szkolnej).

 

SEKCJA III: INFORMACJAE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

III.2) ZALICZKI

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia

 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Wymagane jest posiadanie aktualnych na dzień złożenia oferty uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, tj. uprawnienia do wykonywania działalności polegającej na przewozie osób, tj. na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym ( Dz. U. z 2013 r., poz. 1414 ze. zm.) uzyskali licencję lub zezwolenie na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób.

 

III.3.2) Posiadania wiedzy i doświadczenia;

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

 

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Wymagane jest aby każdy wykonawca dysponował ilością pojazdów odpowiadającą ilości tras, o które się ubiega (składa ofertę).

 

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Wykazanie dysponowaniem odpowiednim potencjałem kadrowym zdolnym do wykonywania zamówienia odpowiadającej ilości tras, o które się ubiega (składa ofertę), co najmniej 1 opiekuna i 1 kierowcę na każdą trasę. Kierowca musi posiadać prawo jazdy kat. D - w przypadku składania ofert na części od I do VI zamówienia, oraz prawo jazdy kat. B - w przypadku części VII zamówienia Opiekun zaświadczenie o odbytym szkoleniu organizowanym przez wojewódzki ośrodek ruchu drogowego dla osób ubiegających się o uprawnienie do wykonywania niektórych czynności związanych z kierowaniem ruchem drogowym zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. 6 oraz ust. 4 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2012 poz. 1137 ze zm.) w związku z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 06.07.2010r. (Dz. U. 2010 nr 123 poz. 840 ze zm.) oraz aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności

 

III.3.5) Sytuacji ekonomicznej i finansowej

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIE PODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art.22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

    Aktualną na dzień złożenia oferty licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wydaną na podstawie ustawy z 6.09.2001 r. o transporcie drogowym.

    Wykaz pojazdów dostępnych wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami (sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 IDW).

    Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – załącznik nr 6 IDW.

Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w Dziale XII ust. 1, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia – załącznik nr 8 IDW.III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

    Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 IDW).

    Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 

III.4.4. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Oświadczenie dotyczące powiązań kapitałowych (sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 IDW).

     

III .5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć: nie dotyczy

 

III.6 INNE DOKUMENTY

Wykonawca ponadto przedkłada:

    Formularz ofertowy (sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 IDW).

    Pełnomocnictwo – w przypadku, gdy reprezentant Wykonawcy działa na podstawie pełnomocnictwa lub w przypadku składania oferty wspólnej (wówczas pełnomocnictwo musi zostać udzielone do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu o zamówienie publiczne albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego).

Oświadczenie o dostosowaniu barwy pojazdu do obowiązujących przepisów – załącznik nr 7 IDW.

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielania zamówienia: Przetarg nieograniczony

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: Cena oraz dodatkowe kryteria i ich zaznaczenie

 

Kryteria

 

1. CENA

 

2. WIEK POJAZDU

 
    

Zaznaczenie

 

95 %

 

5 %

 

IV.3) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy

Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:

    przedmiot umowy – jeżeli konieczność wprowadzenia zmian jest skutkiem zmiany przepisów prawa, oraz gdy nastąpi zmiana organizacji ruchu na wytyczonych trasach dowozów i odwozów szkolnych, jak również zakup nowego środka transportu niezbędnego do wykonania zamówienia

    zmiana danych teleadresowych, zmiana konta bankowego, zmiana nazwy firmy oraz osób reprezentujących firmę przedstawionych w umowie – na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy w postaci pisemnej zgody,

    wynagrodzenie – w następstwie zmiany stawki podatku VAT Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia brutto w tym przypadku.

 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV. 4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

sapo.bip.gov.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych we Wronkach ul. Powstańców Wlkp. 23 64-510 Wronki

 

IV. 4.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: nie dotyczy,

 

IV.4.4) Termin składania ofert

 

Data: 17.06.2016r. Godzina: 10:00

 

Miejsce: Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych we Wronkach ul. Powstańców Wlkp. 23 64-510 Wronki – II Piętro pokój nr 2

 

IV. 4.5) Termin związania ofertą

    Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

    Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

IV.4.6) Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej przy wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

IV. 4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP 02.06.2016r.

Uwaga!! Zmiana treści SIWZ. Przesunięcie terminu składania ofert na 15.07.2015 r.

 

Znak sprawy: D.71-1/15

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 

OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu

 

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer 163652-2015 i data 02/07/2015

ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) Nazwa i adres

Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych

ul. Powstańców Wielkopolskich 23

64-510 Wronki, tel.067 254 02 18

sapo.bip.gov.pl

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

I.2) Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

 

 

II. 1) Tekst, który należy zmienić

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst
    

W ogłoszeniu jest:
    

W ogłoszeniu powinno być

II. 1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
    

2) Warunki niezbędne do wykonywania części VII zamówienia:

- Wykonawca w okresie obowiązywania umowy na świadczenie usług będzie dysponował pojazdem, spełniającym wymagania przeznaczone do realizacji przewozów dzieci zgodnie z art.57 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U.2012r., poz.1137 ze. zm.), który brzmi: „Pojazd przewożący zorganizowaną grupę dzieci i młodzieży w wieku do 18 lat oznacza się z przodu i z tyłu kwadratowymi tablicami barwy żółtej z symbolem dzieci barwy czarnej” oraz zgodnie z § 22 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2015r., poz 305);

- pojazd oferowany przez Wykonawcę powinien posiadać min. 9 miejsc pasażerskich (siedzących) oraz rok produkcji min. 1995r.;

- w przypadku awarii pojazdu Wykonawca niezwłocznie informuje o tym Zamawiającego i podstawia pojazd zastępczy o parametrach nie gorszych niż pojazd zadeklarowany w załączniku nr 5 do oferty;

- Wykonawca zobowiązany jest w okresie obowiązywania umowy dysponowaniem odpowiednim potencjałem kadrowym, czyli osób zdolnych do wykonywania zamówienia posiadających odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia (kierowca – kserokopia prawa jady kat D, opiekun – zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, które należy przedłożyć nie później niż w dniu podpisania umowy z wybranym Wykonawcą );

- Wykonawca jest zobowiązany do każdorazowego poinformowania Zamawiającego o zmianie osób przewidzianych do realizacji zamówienia wskazanych w załączniku nr 6 do oferty;

- Wykonawca winien posiadać aktualną licencję na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób;

- Wykonawca w całym okresie obowiązywania umowy musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności;

- Wykonawca gwarantuje bezpieczeństwo osób i mienia podczas wykonywania usług przewozu osób. Zamawiający nie bierze żadnej odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia jakiegokolwiek typu, w wyniku których nastąpi szkoda materialna, uszkodzenie ciała czy śmierć, spowodowana działalnością Wykonawcy.
    

2) Warunki niezbędne do wykonywania części VII zamówienia:

- Wykonawca w okresie obowiązywania umowy na świadczenie usług będzie dysponował pojazdem, spełniającym wymagania przeznaczone do realizacji przewozów dzieci zgodnie z art.57 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U.2012r., poz.1137 ze. zm.), który brzmi: „Pojazd przewożący zorganizowaną grupę dzieci i młodzieży w wieku do 18 lat oznacza się z przodu i z tyłu kwadratowymi tablicami barwy żółtej z symbolem dzieci barwy czarnej” oraz zgodnie z § 22 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2015r., poz 305);

- pojazd oferowany przez Wykonawcę powinien posiadać min. 8 miejsc pasażerskich (siedzących) oraz rok produkcji min. 1995r.;

- w przypadku awarii pojazdu Wykonawca niezwłocznie informuje o tym Zamawiającego i podstawia pojazd zastępczy o parametrach nie gorszych niż pojazd zadeklarowany w załączniku nr 5 do oferty;

- Wykonawca zobowiązany jest w okresie obowiązywania umowy dysponowaniem odpowiednim potencjałem kadrowym, czyli osób zdolnych do wykonywania zamówienia posiadających odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia (kierowca – kserokopia prawa jady kat B, opiekun – zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, które należy przedłożyć nie później niż w dniu podpisania umowy z wybranym Wykonawcą );

- Wykonawca jest zobowiązany do każdorazowego poinformowania Zamawiającego o zmianie osób przewidzianych do realizacji zamówienia wskazanych w załączniku nr 6 do oferty;

- Wykonawca winien posiadać aktualną licencję na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób;

- Wykonawca w całym okresie obowiązywania umowy musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności;

- Wykonawca gwarantuje bezpieczeństwo osób i mienia podczas wykonywania usług przewozu osób. Zamawiający nie bierze żadnej odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia jakiegokolwiek typu, w wyniku których nastąpi szkoda materialna, uszkodzenie ciała czy śmierć, spowodowana działalnością Wykonawcy.

III. 3.4 ) Osoby zdolne do wykonania zamówieni
    

Wykazanie dysponowaniem odpowiednim potencjałem kadrowym zdolnym do wykonywania zamówienia odpowiadającej ilości tras, o które się ubiega (składa ofertę), co najmniej 1 opiekuna i 1 kierowcę na każdą trasę. Kierowca musi posiadać prawo jazdy kat. D.
    

Wykazanie dysponowaniem odpowiednim potencjałem kadrowym zdolnym do wykonywania zamówienia odpowiadającej ilości tras, o które się ubiega (składa ofertę), co najmniej 1 opiekuna i 1 kierowcę na każdą trasę. Kierowca musi posiadać prawo jazdy kat. D - w przypadku składania ofert na części od I do VI zamówienia, oraz prawo jazdy kat. B - w przypadku części VII zamówienia

IV.4.4) Termin składania ofert

 
    

Data: 13.07.2015r.

Godzina: 10:00
    

Data: 15.07.2015r.

Godzina: 10:00

 

 

 Załączniki:

Zmiana SIWZ

Wronki, dn. 23.07.2015r.

D.71-1/15

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Nazwa i adres Zamawiającego
    

Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych

ul. Powstańców Wielkopolskich 23  64-510 Wronki

Przedmiot zamówienia
    

Dowozy i odwozy szkolne wraz z zapewnieniem opieki w dni nauki szkolnej na terenie Miasta i Gminy Wronki w roku szkolnym 2015/2016.

Tryb postępowania
    

Przetarg nieograniczony

 

 

Numer części
    

Część I - TRASA NR 1

Nazwa firma (lub nazwisko) oraz adres wykonawcy, którego ofertę wybrano
    

Przewozy Osobowe

Henryk Boniecki

ul. Łąkowa 65  64-510 Wronki

Uzasadnienie wyboru oferty
    

Oferta najkorzystniejsza spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Oferta nie podlega odrzuceniu i otrzymała największą liczbę punktów zgodnie z dokonaną oceną na podstawie ustalonych kryteriów w SIWZ.

 

Nazwa (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertą w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:

 

Numer oferty
    

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy
    

Cena oferty w zł brutto/

Wiek pojazdu
    

Liczba punktów

w kryterium cena
    

Liczba punktów

w kryterium

wiek pojazdu
    

 

Łączna liczba

punktów

 

    5     

 
    

NASZ-BUS
Jarosław Srech
ul. Dworcowa 42/1
64-510 Wronki
    

Cena oferty:
78.014,66 zł

Wiek pojazdu:
1995r.
    

74,42 pkt.
    

 1 pkt.
    

 75,42 pkt.

 

 

 

    7      
    

PRZEWOZY AUTOKAROWE
"DAVIDOFF"
Dawid Siwek
ul. Ogrodowa 45
64-510 Wronki
    

Oferta wykonawcy została odrzucona na podstawie art. 89 pkt. 1 ust. 2, ponieważ nie można dokonać oceny oferty na podstawie kryteriów ustalonych w SIWZ. Wykonawca nie podał w ofercie drugiego kryterium oceny ofert, tj. kryterium wiek pojazdu.

 8
    

Przewozy Osobowe
Henryk Boniecki
ul. Łąkowa 65
64-510 Wronki
    

Cena oferty:
61.113,53 zł

 Wiek pojazdu:
1996r.
    

 

 95 pkt.

 
    

  2 pkt.
    

 97 pkt.

 

 

Numer części
    

Część II - TRASA NR 2

Nazwa firma (lub nazwisko) oraz adres wykonawcy, którego ofertę wybrano
    

NASZ-BUS

Jarosław Srech

ul. Dworcowa 42/1  64-510 Wronki

Uzasadnienie wyboru oferty
    

Oferta najkorzystniejsza spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Oferta nie podlega odrzuceniu i otrzymała największą liczbę punktów zgodnie z dokonaną oceną na podstawie ustalonych kryteriów w SIWZ.

 

Nazwa (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertą w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:

 

Numer oferty
    

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy
    

Cena oferty w zł brutto/

Wiek

pojazdu
    

Liczba punktów

w kryterium cena
    

Liczba punktów

w kryterium

termin płatności
    

 

Łączna liczba

punktów

 

3
    

PRZEWOZY AUTOBUSOWE
Adam Milka
ul. Bohaterów 15
64-410 Sieraków
    

Cena brutto:
78.018,75zł

Wiek pojazdu:
1996r.
    

 80,30 pkt.
    

 2 pkt.
    

 82,30 pkt.

 

 

5
    

NASZ-BUS
Jarosław Srech
ul. Dworcowa 42/1
64-510 Wronki
    

Cena brutto:
|65.943,01 zł

 Wiek pojazdu:
1999r.
    

 95 pkt.
    

 5 pkt.
    

 100 pkt.

 

 

 

Numer części
    

Część III – TRASA NR 3

Nazwa firma (lub nazwisko) oraz adres wykonawcy, którego ofertę wybrano
    

Przewozy Osobowe

Henryk Boniecki

ul. Łąkowa 65  64-510 Wronki

Uzasadnienie wyboru oferty
    

Oferta najkorzystniejsza spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Oferta nie podlega odrzuceniu i otrzymała największą liczbę punktów zgodnie z dokonaną oceną na podstawie ustalonych kryteriów w SIWZ.

 

Nazwa (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertą w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:

 

 

Numer oferty
    

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy
    

Cena oferty w zł brutto/

Wiek

pojazdu
    

Liczba punktów

w kryterium cena
    

Liczba punktów

w kryterium

termin płatności
    

 

Łączna liczba

punktów

 8
    

Przewozy Osobowe
Henryk Boniecki
ul. Łąkowa 65
64-510 Wronki
    

Cena brutto:
89.098,38 zł

 Wiek pojazdu:
1999r.
    

95 pkt.
    

5 pkt.
    

100 pkt.

 

 

Numer części
    

Część IV – TRASA NR 4

Nazwa firma (lub nazwisko) oraz adres wykonawcy, którego ofertę wybrano
    

USŁUGI TRANSPORTOWE

Przewóz Autobusem

Tadeusz Siwek

ul. Ogrodowa 45  64-510 Wronki

Uzasadnienie wyboru oferty
    

Oferta najkorzystniejsza spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Oferta nie podlega odrzuceniu i otrzymała największą liczbę punktów zgodnie z dokonaną oceną na podstawie ustalonych kryteriów w SIWZ.

 

Nazwa (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertą w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:

 

Numer oferty
    

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy
    

Cena oferty w zł brutto/

Wiek

pojazdu
    

Liczba punktów

w kryterium cena
    

Liczba punktów

w kryterium

termin płatności
    

 

Łączna liczba

punktów

6
    

USŁUGI TRANSPORTOWE
Przewóz Autobusem
Tadeusz Siwek
ul. Ogrodowa 45
64-510 Wronki
    

Cena brutto:
76.422,53 zł

 Wiek pojazdu:
2002r.
    

95 pkt.
    

5 pkt.
    

100 pkt.

 

 

Numer części
    

Część V – TRASA NR 5

Nazwa firma (lub nazwisko) oraz adres wykonawcy, którego ofertę wybrano
    

PRZEWÓZ OSÓB AUTOBUSEM

Bryćko Mariusz

ul. Powstańców Wlkp. 5/2

64-510 Wronki

Uzasadnienie wyboru oferty
    

Oferta najkorzystniejsza spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Oferta nie podlega odrzuceniu i otrzymała największą liczbę punktów zgodnie z dokonaną oceną na podstawie ustalonych kryteriów w SIWZ.

 

Nazwa (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertą w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:

 

Numer oferty
    

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy
    

Cena oferty w zł brutto/

Wiek

pojazdu
    

Liczba punktów

w kryterium cena
    

Liczba punktów

w kryterium

termin płatności
    

 

Łączna liczba

punktów

4
    

PRZEWÓZ OSÓB AUTOBUSEM
Bryćko Mariusz
ul. Powstańców Wlkp. 5/2
64-510 Wronki
    

Cena brutto:
76.473,56 zł  

Wiek pojazdu:
1996r.  
    

95 pkt.
    

2 pkt.
    

97 pkt.

 

 

Numer części
    

Część VI – TRASA NR 6

Nazwa firma (lub nazwisko) oraz adres wykonawcy, którego ofertę wybrano
    

PRZEWOZY AUTOKAROWE

"DAVIDOFF" Dawid Siwek

ul. Ogrodowa 45  64-510 Wronki

Uzasadnienie wyboru oferty
    

Oferta najkorzystniejsza spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Oferta nie podlega odrzuceniu i otrzymała największą liczbę punktów zgodnie z dokonaną oceną na podstawie ustalonych kryteriów w SIWZ.

 

Nazwa (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertą w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:

 

Numer oferty
    

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy
    

Cena oferty w zł brutto/

Wiek

pojazdu
    

Liczba punktów

w kryterium cena
    

Liczba punktów

w kryterium

termin płatności
    

 

Łączna liczba

punktów

 

1
    

TRANSPORT
Radosław Smolarkiewicz
ul. Poznańska 4A
64-510 Wronki
    

Oferta wykonawcy została odrzucona na podstawie art. 89 pkt. 1 ust. 2, ponieważ nie można dokonać oceny oferty na podstawie kryteriów
ustalonych w SIWZ. Wykonawca nie podał w ofercie drugiego kryterium oceny ofert, tj. kryterium wiek pojazdu.

 

5
    

NASZ-BUS
Jarosław Srech
ul. Dworcowa 42/1
64-510 Wronki
    

Cena brutto:
52.138,37 zł

Wiek pojazdu:
2002r.
    

 72,82 pkt.
    

 5 pkt.
    

 77,82 pkt.

 

7
    

PRZEWOZY AUTOKAROWE
"DAVIDOFF"
Dawid Siwek
ul. Ogrodowa 45
64-510 Wronki
    

Cena brutto:
39.966,70 zł

Wiek pojazdu:
1999r.  
    

95 pkt.
    

5 pkt.
    

100 pkt.

 

 

Numer części
    

Część VII – TRASA NR 7

Nazwa firma (lub nazwisko) oraz adres wykonawcy, którego ofertę wybrano
    

"ROL - TRANS"

Transport Drogowy  Paweł Grupa

Chojno - Młyn 24 64-510 Wronki

Uzasadnienie wyboru oferty
    

Oferta najkorzystniejsza spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Oferta nie podlega odrzuceniu i otrzymała największą liczbę punktów zgodnie z dokonaną oceną na podstawie ustalonych kryteriów w SIWZ.

 

Nazwa (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertą w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:

 

Numer oferty
    

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy
    

Cena oferty w zł brutto/

Wiek

pojazdu
    

Liczba punktów

w kryterium cena
    

Liczba punktów

w kryterium

termin płatności
    

 

Łączna liczba

punktów

 

2
    

"ROL - TRANS"
Transport Drogowy
Paweł Grupa
Chojno - Młyn 24
64-510 Wronki
    

Cena brutto:
6 533,72 zł

Wiek pojazdu:
1997r.
    

95 pkt.
    

3 pkt.
    

97 pkt.

 

5
    

NASZ-BUS
Jarosław Srech
ul. Dworcowa 42/1
64-510 Wronki
    

Cena brutto:
36.263,96 zł

Wiek pojazdu:
1999r.
    

43,31 pkt.
    

5 pkt.
    

48,31 pkt.

 

Zamawiający przewiduje zawarcie umów w sprawie zamówienia publicznego po upływie 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

D.71-1/15

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

OGŁOSZENIE DOTYCZY: Zamówienia publicznego

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) Nazwa i adres

Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych

ul. Powstańców Wielkopolskich 23

64-510 Wronki, tel.067 254 02 18

sapo.bip.gov.pl

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

I.2) Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II. 1) Określenie przedmiotu zamówienia:

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

Dowozy i odwozy szkolne wraz z zapewnieniem opieki w dni nauki szkolnej na terenie Miasta i Gminy Wronki w roku szkolnym 2015/2016.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Usługi

II. 1.3) przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny: nie dotyczy

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości i lub zakresu zamówienia;

I. Przedmiotem zamówienia są dowozy i odwozy szkolne wraz z zapewnieniem opieki w dni nauki szkolnej na terenie Miasta i Gminy Wronki w roku szkolnym 2015/2016.

II. Zamówienie będzie realizowane w dni nauki szkolnej od 01.09.2015r. do 24.06.2016r.

III. Opis poszczególnych części zamówienia:

    CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA- TRASA NR 1

    1) Maksymalna moc przewozowa na trasie:

    Maksymalna praca przewozowa 11340 km ( 189 dni szkolnych x 60 km)

    Trasa I

    60 km
        

    Dowóz

    Kierunek I: (przystanek początkowy) Wierzchocin – Głuchowo-Wierzchocin – Marianowo - Szkoła Biezdrowo

    Dojazd od szkoły do Pakawia Centrum

    Kierunek II: Pakawie Centrum - Pożarowo –Szkoła Biezdrowo (przystanek końcowy)

    Odwóz:

    Kierunek I: (przystanek początkowy) Szkoła Biezdrowo – Ćmachowo-Marianowo – Wierzchocin – Głuchowo

    Dojazd od szkoły

    Kierunek II: Szkoła Biezdrowo - Ćmachowo - Wierzchocin Huby – Głuchowo – Wierzchocin (przystanek końcowy)

    Zamawiający zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany rozkładu jazdy trasy (w tym godziny odjazdu i przyjazdu, kolejność przystanków) w granicach maksymalnej wielkości pracy przewozowej na danej trasie.

    2) Warunki niezbędne do wykonywania części I zamówienia:

    - Wykonawca w okresie obowiązywania umowy na świadczenie usług będzie dysponował pojazdem, spełniającym wymagania przeznaczone do realizacji przewozów szkolnych zgodnie z art.2 ust.41a Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U.2012r., poz.1137 ze. zm.), który brzmi: autobus szkolny – autobus przeznaczony do przewozu dzieci do szkoły, barwy pomarańczowej, oznaczony z przodu i z tyłu prostokątnymi tablicami barwy białej, z napisami barwy czarnej „autobus szkolny” oraz zgodnie z § 22 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2015r., poz 305);

    - pojazd oferowany przez Wykonawcę powinien posiadać min. 48 miejsc pasażerskich (siedzących) oraz rok produkcji min. 1995r.;

    - w przypadku awarii pojazdu Wykonawca niezwłocznie informuje o tym Zamawiającego i podstawia pojazd zastępczy o parametrach nie gorszych niż pojazd zadeklarowany w załączniku nr 5 do oferty;

    - Wykonawca zobowiązany jest w okresie obowiązywania umowy dysponowaniem odpowiednim potencjałem kadrowym, czyli osób zdolnych do wykonywania zamówienia posiadających odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia (kierowca – kserokopia prawa jady kat D, opiekun – zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, które należy przedłożyć nie później niż w dniu podpisania umowy z wybranym Wykonawcą );

    - Wykonawca jest zobowiązany do każdorazowego poinformowania Zamawiającego o zmianie osób przewidzianych do realizacji zamówienia wskazanych w załączniku nr 6 do oferty;

    - Wykonawca winien posiadać aktualną licencję na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób;

    - Wykonawca w całym okresie obowiązywania umowy musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności;

    - Wykonawca gwarantuje bezpieczeństwo osób i mienia podczas wykonywania usług przewozu osób. Zamawiający nie bierze żadnej odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia jakiegokolwiek typu, w wyniku których nastąpi szkoda materialna, uszkodzenie ciała czy śmierć, spowodowana działalnością Wykonawcy.

    2. CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA- TRASA NR 2

    1) Maksymalna moc przewozowa na trasie:

    Maksymalna praca przewozowa 10962 km ( 189 dni szkolnych x 58 km)

    Trasa II

    58 km
        

    Dowóz

    Kierunek I: (przystanek początkowy) Łucjanowo – Wróblewo - Ćmachowo - Szkoła Biezdrowo

    Dojazd od szkoły do Dąbrowy

    Kierunek II: Dąbrowa - Kłodzisko –Szkoła Biezdrowo (przystanek końcowy)

    Odwóz:

    Kierunek I: (przystanek początkowy) Szkoła Biezdrowo – Ćmachowo – Wróblewo PKS – Kłodzisko – Dąbrowa – Wróblewo szkoła - Łucjanowo

    Dojazd z Łucjanowa od szkoły

    Kierunek II: Szkoła Biezdrowo - Ćmachowo – Wróblewo szkoła – Łucjanowo – Kłodzisko - Dąbrowa (przystanek końcowy)

    Zamawiający zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany rozkładu jazdy trasy (w tym godziny odjazdu i przyjazdu, kolejność przystanków) w granicach maksymalnej wielkości pracy przewozowej na danej trasie.

    2) Warunki niezbędne do wykonywania części II zamówienia:

    - Wykonawca w okresie obowiązywania umowy na świadczenie usług będzie dysponował pojazdem, spełniającym wymagania przeznaczone do realizacji przewozów szkolnych zgodnie z art.2 ust.41a Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U.2012r., poz.1137 ze. zm.), który brzmi: autobus szkolny – autobus przeznaczony do przewozu dzieci do szkoły , barwy pomarańczowej, oznaczony z przodu i z tyłu prostokątnymi tablicami barwy białej , z napisami barwy czarnej „autobus szkolny” oraz zgodnie z § 22 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2015r., poz 305);

    - pojazd oferowany przez Wykonawcę powinien posiadać min. 48 miejsc pasażerskich (siedzących) oraz rok produkcji min 1995r.;

    - w przypadku awarii pojazdu Wykonawca niezwłocznie informuje o tym Zamawiającego i podstawia pojazd zastępczy o parametrach nie gorszych niż pojazd zadeklarowany w załączniku nr 5 do oferty;

    - Wykonawca zobowiązany jest w okresie obowiązywania umowy dysponowaniem odpowiednim potencjałem kadrowym, czyli osób zdolnych do wykonywania zamówienia posiadających odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia (kierowca – kserokopia prawa jady kat D, opiekun – zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, które należy przedłożyć nie później niż w dniu podpisania umowy z wybranym Wykonawcą );

    - Wykonawca jest zobowiązany do każdorazowego poinformowania Zamawiającego o zmianie osób przewidzianych do realizacji zamówienia wskazanych w załączniku nr 6 do oferty;

    - posiadać aktualną licencję na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób,

    - Wykonawca w całym okresie obowiązywania umowy musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności,

    - Wykonawca gwarantuje bezpieczeństwo osób i mienia podczas wykonywania usług przewozu osób. Zamawiający nie bierze żadnej odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia jakiegokolwiek typu, w wyniku których nastąpi szkoda materialna, uszkodzenie ciała czy śmierć, spowodowana działalnością Wykonawcy

    3. CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA- TRASA NR 3

    1) Maksymalna moc przewozowa na trasie:

    Maksymalna praca przewozowa 18333 km ( 189 dni szkolnych x 97 km)

    Trasa III

    97 km
        

    Dowóz

    Kierunek I: (przystanek początkowy) Pierwoszewo - Karolewo – Lubowo – Wartosław – Pierwoszewo - Szkoła Biezdrowo

    Dojazd od szkoły do Ćmachowo Huby

    Kierunek II: Ćmachowo Huby –Szkoła Biezdrowo (przystanek końcowy)

    Dojazd od szkoły do Wartosławia

    Kierunek III: Wartosław – Pierwoszewo – Szkoła Biezdrowo Biezdrowo (przystanek końcowy)

    Odwóz:

    Kierunek I: (przystanek początkowy) Szkoła Biezdrowo – Pierwoszewo – Wartosław – Lubowo - Karolewo

    Dojazd do szkoły

    Kierunek II: Szkoła Biezdrowo – Pakawie Centrum

    Dojazd do szkoły

    Kierunek III: Szkoła Biezdrowo – Pożarowo – Pakawie – Pierwoszewo – Wartosław – Karolewo – Pierwoszewo Górka (przystanek końcowy)

    Zamawiający zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany rozkładu jazdy trasy (w tym godziny odjazdu i przyjazdu, kolejność przystanków) w granicach maksymalnej wielkości pracy przewozowej na danej trasie.

    2) Warunki niezbędne do wykonywania części III zamówienia:

    - Wykonawca w okresie obowiązywania umowy na świadczenie usług będzie dysponował pojazdem, spełniającym wymagania przeznaczone do realizacji przewozów szkolnych zgodnie z art.2 ust.41a Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U.2012r., poz.1137 ze. zm.), który brzmi: autobus szkolny – autobus przeznaczony do przewozu dzieci do szkoły , barwy pomarańczowej, oznaczony z przodu i z tyłu prostokątnymi tablicami barwy białej , z napisami barwy czarnej „autobus szkolny” oraz zgodnie z § 22 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2015r., poz 305);

    - pojazd oferowany przez Wykonawcę powinien posiadać min. 50 miejsc pasażerskich (siedzących) oraz rok produkcji min. 1995r.;

    - w przypadku awarii pojazdu Wykonawca niezwłocznie informuje o tym Zamawiającego i podstawia pojazd zastępczy o parametrach nie gorszych niż pojazd zadeklarowany w załączniku nr 5 do oferty;

    - Wykonawca zobowiązany jest w okresie obowiązywania umowy dysponowaniem odpowiednim potencjałem kadrowym, czyli osób zdolnych do wykonywania zamówienia posiadających odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia (kierowca – kserokopia prawa jady kat D, opiekun – zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, które należy przedłożyć nie później niż w dniu podpisania umowy z wybranym Wykonawcą);

    - Wykonawca jest zobowiązany do każdorazowego poinformowania Zamawiającego o zmianie osób przewidzianych do realizacji zamówienia wskazanych w załączniku nr 6 do oferty;

    - posiadać aktualną licencję na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób;

    - Wykonawca w całym okresie obowiązywania umowy musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności;

    - Wykonawca gwarantuje bezpieczeństwo osób i mienia podczas wykonywania usług przewozu osób. Zamawiający nie bierze żadnej odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia jakiegokolwiek typu, w wyniku których nastąpi szkoda materialna, uszkodzenie ciała czy śmierć, spowodowana działalnością Wykonawcy.

    4. CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA- TRASA NR 4

    1) Maksymalna moc przewozowa na trasie:

    Maksymalna praca przewozowa 19656 km ( 189 dni szkolnych x 104 km)

    Trasa IV

    104 km
        

    Dowóz

    Kierunek I: (przystanek początkowy) Rzecin – Mokrz – Krasnobrzeg – Lubowo – Szkoła Chojno – Popowo – Gimnazjum Wronki (przystanek końcowy)

    Odwóz:

    Kierunek I: (przystanek początkowy) Gimnazjum Wronki – SP 1- Wronki – Popowo – Chojno szkoła – Krasnobrzeg – Mokrz – Rzecin

    Dojazd do Gimnazjum Wronki

    Kierunek II: Gimnazjum Wronki – SP 1 Wronki – Popowo – Chojno szkoła – Krasnobrzeg – Mokrz – Rzecin (przystanek końcowy)

    Zamawiający zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany rozkładu jazdy trasy (w tym godziny odjazdu i przyjazdu, kolejność przystanków) w granicach maksymalnej wielkości pracy przewozowej na danej trasie.

    2) Warunki niezbędne do wykonywania części IV zamówienia:

    - Wykonawca w okresie obowiązywania umowy na świadczenie usług będzie dysponował pojazdem, spełniającym wymagania przeznaczone do realizacji przewozów szkolnych zgodnie z art.2 ust.41a Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U.2012r., poz.1137 ze. zm.), który brzmi: autobus szkolny – autobus przeznaczony do przewozu dzieci do szkoły , barwy pomarańczowej, oznaczony z przodu i z tyłu prostokątnymi tablicami barwy białej , z napisami barwy czarnej „autobus szkolny” oraz zgodnie z § 22 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2015r., poz 305);

    - pojazd oferowany przez Wykonawcę powinien posiadać min. 48 miejsc pasażerskich (siedzących) oraz rok produkcji min.1995r.;

    - w przypadku awarii pojazdu Wykonawca niezwłocznie informuje o tym Zamawiającego i podstawia pojazd zastępczy o parametrach nie gorszych niż pojazd zadeklarowany w załączniku nr 5 do oferty;

    - Wykonawca zobowiązany jest w okresie obowiązywania umowy dysponowaniem odpowiednim potencjałem kadrowym, czyli osób zdolnych do wykonywania zamówienia posiadających odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia (kierowca – kserokopia prawa jady kat D, opiekun – zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, które należy przedłożyć nie później niż w dniu podpisania umowy z wybranym Wykonawcą );

    - Wykonawca jest zobowiązany do każdorazowego poinformowania Zamawiającego o zmianie osób przewidzianych do realizacji zamówienia wskazanych w załączniku nr 6 do oferty;

    - posiadać aktualną licencję na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób;

    - Wykonawca w całym okresie obowiązywania umowy musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności,

    - Wykonawca gwarantuje bezpieczeństwo osób i mienia podczas wykonywania usług przewozu osób. Zamawiający nie bierze żadnej odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia jakiegokolwiek typu, w wyniku których nastąpi szkoda materialna, uszkodzenie ciała czy śmierć, spowodowana działalnością Wykonawcy.

    5. CZĘŚĆ V ZAMÓWIENIA- TRASA NR 5

    1) Maksymalna moc przewozowa na trasie:

    Maksymalna praca przewozowa 11151 km ( 189 dni szkolnych x 59 km)

    Trasa V

    59 km
        

    Dowóz

        Kierunek I: (przystanek początkowy) Samołęż – NW ul. Lipowa – NW Szkoła – Marianowo PKS – Oporowo Huby – Marianowo (nr 9 i nr 27) – Stare Miasto – NW szkoła – Gimnazjum Wronki (przystanek końcowy)

        Odwóz

        Kierunek I: (przystanek początkowy) Gimnazjum Wronki – NW Szkoła – NW ul. Lipowa – Samołęż – Marianowo – Oporowo Huby – Marianowo (nr 9 i nr 34) – Stare Miasto

        Dojazd do Gimnazjum Wronki

        Kierunek II: Gimnazjum Wronki – NW Szkoła – NW ul. Lipowa – Samołęż – Marianowo - Oporowo Huby - Marianowo (nr 9 i nr 34) – Stare Miasto (przystanek końcowy)

    Zamawiający zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany rozkładu jazdy trasy (w tym godziny odjazdu i przyjazdu, kolejność przystanków) w granicach maksymalnej wielkości pracy przewozowej na danej trasie.

    2) Warunki niezbędne do wykonywania części V zamówienia:

    - Wykonawca w okresie obowiązywania umowy na świadczenie usług będzie dysponował pojazdem, spełniającym wymagania przeznaczone do realizacji przewozów szkolnych zgodnie z art.2 ust.41a Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U.2012r., poz.1137 ze. zm.), który brzmi: autobus szkolny – autobus przeznaczony do przewozu dzieci do szkoły , barwy pomarańczowej, oznaczony z przodu i z tyłu prostokątnymi tablicami barwy białej , z napisami barwy czarnej „autobus szkolny” oraz zgodnie z § 22 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2015r., poz 305);

    - pojazd oferowany przez Wykonawcę powinien posiadać min. 48 miejsc pasażerskich (siedzących) oraz rok produkcji min 1995r.;

    - w przypadku awarii pojazdu Wykonawca niezwłocznie informuje o tym Zamawiającego i podstawia pojazd zastępczy o parametrach nie gorszych niż pojazd zadeklarowany w załączniku nr 5 do oferty;,

    - Wykonawca zobowiązany jest w okresie obowiązywania umowy dysponowaniem odpowiednim potencjałem kadrowym, czyli osób zdolnych do wykonywania zamówienia posiadających odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia (kierowca – kserokopia prawa jady kat D, opiekun – zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, które należy przedłożyć nie później niż w dniu podpisania umowy z wybranym Wykonawcą);

    - Wykonawca jest zobowiązany do każdorazowego poinformowania Zamawiającego o zmianie osób przewidzianych do realizacji zamówienia wskazanych w załączniku nr 6 do oferty;

    - posiadać aktualną licencję na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób;

    - Wykonawca w całym okresie obowiązywania umowy musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności;

    - Wykonawca gwarantuje bezpieczeństwo osób i mienia podczas wykonywania usług przewozu osób. Zamawiający nie bierze żadnej odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia jakiegokolwiek typu, w wyniku których nastąpi szkoda materialna, uszkodzenie ciała czy śmierć, spowodowana działalnością Wykonawcy.

    6. CZĘŚĆ VI ZAMÓWIENIA- TRASA NR 6

    1) Maksymalna moc przewozowa na trasie:

    Maksymalna praca przewozowa 16821 km ( 189 dni szkolnych x 89 km)

    Trasa VI

    89 km
        

    Dowóz

    Kierunek I: (przystanek początkowy) os. Zamość – Smolnica – Nowy Kraków – Szkoła nr 1 – Gimnazjum Wronki – Biezdrowo – Pożarowo – Ćmachowo Huby – Szkoła Szamotuły (przystanek końcowy)

    Odwóz:

    Kierunek I: (przystanek początkowy) Szkoła Szamotuły – Wronki ul. Nowa – SP nr 1 – os. Zamość – Ćmachowo Huby – Biezdrowo – Pożarowo (przystanek końcowy)

    Zamawiający zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany rozkładu jazdy trasy (w tym godziny odjazdu i przyjazdu, kolejność przystanków) w granicach maksymalnej wielkości pracy przewozowej na danej trasie.

    2) Warunki niezbędne do wykonywania części VI zamówienia:

    - Wykonawca w okresie obowiązywania umowy na świadczenie usług będzie dysponował pojazdem, spełniającym wymagania przeznaczone do realizacji przewozów dzieci zgodnie z art.58 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U.2012r., poz.1137 ze. zm.), który brzmi: „Pojazd przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu osób niepełnosprawnych oznacza się z przodu i z tyłu kwadratowymi tablicami barwy niebieskiej z międzynarodowym symbolem wózka inwalidzkiego barwy białej" oraz zgodnie z § 22 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2015r., poz 305);

    - pojazd oferowany przez Wykonawcę powinien posiadać min. 18 miejsc pasażerskich (siedzących) oraz rok produkcji min. 1995r.

    - w przypadku awarii pojazdu Wykonawca niezwłocznie informuje o tym Zamawiającego i podstawia pojazd zastępczy o parametrach nie gorszych niż pojazd zadeklarowany w załączniku nr 5 do oferty;

    - Wykonawca zobowiązany jest w okresie obowiązywania umowy dysponowaniem odpowiednim potencjałem kadrowym, czyli osób zdolnych do wykonywania zamówienia posiadających odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia (kierowca – kserokopia prawa jady kat D, opiekun – zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, które należy przedłożyć nie później niż w dniu podpisania umowy z wybranym Wykonawcą );

    - Wykonawca jest zobowiązany do każdorazowego poinformowania Zamawiającego o zmianie osób przewidzianych do realizacji zamówienia wskazanych w załączniku nr 6 do oferty;

    - posiadać aktualną licencję na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób;

    - Wykonawca w całym okresie obowiązywania umowy musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności;

    - Wykonawca gwarantuje bezpieczeństwo osób i mienia podczas wykonywania usług przewozu osób. Zamawiający nie bierze żadnej odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia jakiegokolwiek typu, w wyniku których nastąpi szkoda materialna, uszkodzenie ciała czy śmierć, spowodowana działalnością Wykonawcy.

    7. CZĘŚĆ VII ZAMÓWIENIA- TRASA NR 7

    1) Maksymalna moc przewozowa na trasie:

    Maksymalna praca przewozowa 3402 km ( 189 dni szkolnych x 18 km)

    Trasa VII

    18 km
        

    Dowóz

    Kierunek I: (przystanek początkowy) Chojno Młyn (nr 9 - nr 40) – Szkoła Podstawowa w Chojnie (przystanek końcowy)

    Odwóz:

    Kierunek I: (przystanek początkowy) Szkoła Podstawowa w Chojnie – Chojno Młyn (nr 40 - nr 9) (przystanek końcowy)

    Zamawiający zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany rozkładu jazdy trasy (w tym godziny odjazdu i przyjazdu, kolejność przystanków) w granicach maksymalnej wielkości pracy przewozowej na danej trasie.

    2) Warunki niezbędne do wykonywania części VII zamówienia:

    - Wykonawca w okresie obowiązywania umowy na świadczenie usług będzie dysponował pojazdem, spełniającym wymagania przeznaczone do realizacji przewozów dzieci zgodnie z art.57 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U.2012r., poz.1137 ze. zm.), który brzmi: „Pojazd przewożący zorganizowaną grupę dzieci i młodzieży w wieku do 18 lat oznacza się z przodu i z tyłu kwadratowymi tablicami barwy żółtej z symbolem dzieci barwy czarnej” oraz zgodnie z § 22 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2015r., poz 305);

    - pojazd oferowany przez Wykonawcę powinien posiadać min. 9 miejsc pasażerskich (siedzących) oraz rok produkcji min. 1995r.;

    - w przypadku awarii pojazdu Wykonawca niezwłocznie informuje o tym Zamawiającego i podstawia pojazd zastępczy o parametrach nie gorszych niż pojazd zadeklarowany w załączniku nr 5 do oferty;

    - Wykonawca zobowiązany jest w okresie obowiązywania umowy dysponowaniem odpowiednim potencjałem kadrowym, czyli osób zdolnych do wykonywania zamówienia posiadających odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia (kierowca – kserokopia prawa jady kat D, opiekun – zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, które należy przedłożyć nie później niż w dniu podpisania umowy z wybranym Wykonawcą );

    - Wykonawca jest zobowiązany do każdorazowego poinformowania Zamawiającego o zmianie osób przewidzianych do realizacji zamówienia wskazanych w załączniku nr 6 do oferty;

    - Wykonawca winien posiadać aktualną licencję na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób;

    - Wykonawca w całym okresie obowiązywania umowy musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności;

    - Wykonawca gwarantuje bezpieczeństwo osób i mienia podczas wykonywania usług przewozu osób. Zamawiający nie bierze żadnej odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia jakiegokolwiek typu, w wyniku których nastąpi szkoda materialna, uszkodzenie ciała czy śmierć, spowodowana działalnością Wykonawcy.

    IV. Szczegółowe informacje dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zostały opisane we Wzorze Umowy (Część III SIWZ).

II.1.5) Zamawiający przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających.

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. Zamówienia uzupełniające będą mogły zostać udzielone jeżeli:

polegają na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień co zamówienie podstawowe,

        zamówienia uzupełniające są zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego,

        wartość zamówień uzupełniających nie przekroczy 5 % wartości zamówienia podstawowego,

        zostaną udzielone w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

 
    

Słownik główny CPV

Główny przedmiot

 
    

60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

II.1.7) Dopuszcza się składania ofert częściowych

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Oferta częściowa może być złożona na jedną lub na większą ilość tras wyszczególnionych w Części II SIWZ, tj. w Opisie Przedmiotu Zamówienia.

II.1.8) Nie dopuszcza się składanie ofert wariantowych

II.2) Czas trwania zamówienia:

Zamówienie będzie realizowane w okresie od dnia 1 września 2015 r. do dnia 24 czerwca 2016 r. w dni nauki szkolnej (189 dni nauki szkolnej).

SEKCJA III: INFORMACJAE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Wymagane jest posiadanie aktualnych na dzień złożenia oferty uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, tj. uprawnienia do wykonywania działalności polegającej na przewozie osób, tj. na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym ( Dz. U. z 2013 r., poz. 1414 ze. zm.) uzyskali licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób.

III.3.2) Posiadania wiedzy i doświadczenia;

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Wymagane jest aby każdy wykonawca musi dysponować ilością pojazdów odpowiadającą ilości tras, o które się ubiega (składa ofertę).

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Wykazanie dysponowaniem odpowiednim potencjałem kadrowym zdolnym do wykonywania zamówienia odpowiadającej ilości tras, o które się ubiega (składa ofertę), co najmniej 1 opiekuna i 1 kierowcę na każdą trasę. Kierowca musi posiadać prawo jazdy kat. D.

III.3.5) Sytuacji ekonomicznej i finansowej

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę na zasadzie spełnia/nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIE PODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art.22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

1) Aktualną licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, wydana na podstawie ustawy z 6.09.2001 r. o transporcie drogowym.

2) Wykaz pojazdów dostępnych wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami (sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 IDW).

3) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – załącznik nr 6 IDW,

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 IDW).

2) Oświadczenie dotyczące powiązań kapitałowych (sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 IDW).

3) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

4) Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w Dziale XII ust. 1, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia – załącznik nr 8 IDW.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

    Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,  zamiast dokumentu, o którym mowa w ustępie 2 pkt 2 Działu XIII Części II SIWZ - składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości

    Dokument, o którym mowa w pkt 1, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

    Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu wymienionego powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis punktu 2 stosuje się odpowiednio.

    W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio do miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

III.4.4. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Oświadczenie dotyczące powiązań kapitałowych (sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 IDW).

III .5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć: nie dotyczy

III.6 INNE DOKUMENTY

Wykonawca ponadto przedkłada:

1) Formularz ofertowy (sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 IDW).

2) Pełnomocnictwo – w przypadku, gdy reprezentant Wykonawcy działa na podstawie pełnomocnictwa lub w przypadku składania oferty wspólnej (wówczas pełnomocnictwo musi zostać udzielone do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu o zamówienie publiczne albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego).

3) Oświadczenie o dostosowaniu barwy pojazdu do obowiązujących przepisów – załącznik nr 7 IDW.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielania zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: Cena oraz dodatkowe kryteria i ich zaznaczenie

Kryteria

1. CENA

2. WIEK POJAZDU

 
    

Zaznaczenie

95 %

5 %

IV.3) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy

Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:

1) przedmiot umowy – jeżeli konieczność wprowadzenia zmian jest skutkiem zmiany przepisów prawa, oraz gdy nastąpi zmiana organizacji ruchu na wytyczonych trasach dowozów i odwozów szkolnych,

2) zmiana danych teleadresowych, zmiana konta bankowego, osób reprezentujących firmę przedstawionych w umowie – na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy w postaci pisemnej zgody,

3) wynagrodzenie – w następstwie zmiany stawki podatku VAT Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia brutto w tym przypadku.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV. 4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

sapo.bip.gov.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych we Wronkach ul. Powstańców Wlkp. 23 64-510 Wronki

IV. 4.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: nie dotyczy,

IV.4.4) Termin składania ofert

Data: 13.07.2015r. Godzina: 10:00

Miejsce: Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych we Wronkach ul. Powstańców Wlkp. 23 64-510 Wronki – II Piętro pokój nr 2

IV. 4.5) Termin związania ofertą

    Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

    Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

IV.4.6) Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej przy wyborze najkorzystniejszej oferty.

IV. 4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP 02.07.2015r.

 

Załączniki:

SIWZ część I

SIWZ część II

SIWZ część III

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

Załącznik 6

Załącznik 7

Załącznik 8

 

 Przetarg został ogłoszony na stronie sapo.bip.gov.pl (tutaj)