Wronki, dnia 22.12.2014 r.

Znak sprawy: DO.71-9/14

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych we Wronkach informuje, że w wyniku przeprowadzonego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych do kwoty 30 000 euro, postępowania na: Zakup oleju napędowego ON bezpośrednio na stacji paliw dla autobusu szkolnego będącego na wyposażeniu SAPO we Wronkach.

Wybrana została oferta złożona przez: Stacja Paliw Adam & Michał Muszyńscy ul. Nowa 16, 64-510 Wronki, Stacja Paliw ul. Mickiewicza, 64-510 Wronki

za kwotę w wysokości 23.496,44 zł brutto (słownie: dwadzieścia trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt sześć złotych 44/100).

W przedmiotowym postępowaniu złożona została 1 oferta:

Numer oferty
    

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
    

Cena w zł brutto

1
    

Stacja Paliw Adam & Michał

Muszyńscy ul. Nowa 16,

64-510 Wronki, Stacja Paliw

ul. Mickiewicza, 64-510 Wronki
    

23.496,44 zł

 

 Lucyna Kędzioł

Dyrektor

Wronki, dnia 19.12.2014 r.

Znak sprawy: DO.71-8/14

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych we Wronkach informuje, że w wyniku przeprowadzonego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych do kwoty 30 000 euro, postępowania na: Zakup wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych dla SAPO we Wronkach

wybrana została oferta złożona przez: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MULTIKOM Adam Papierski Biuro Handlowe, ul. Fabryczna 15  85-741 Bydgoszcz

za kwotę w wysokości 27.729,21 zł brutto (słownie: dwadzieścia siedem siedemset dwadzieścia dziewięć złotych 21/100).

W przedmiotowym postępowaniu złożonych zostało 5 ofert:

Numer oferty
    

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
    

Cena w zł brutto

1
    

BLACKLINE

ul. Niemcewicza 26

71-520 Szczecin
    

29.315,28 zł

2
    

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MULTIKOM Adam Papierski Biuro Handlowe

ul. Fabryczna 15

85-741 Bydgoszcz
    

27.729,21 zł

3
    

JM DATA S. C. Jarosław Żebrowski, Maciej Ryciak

ul. Trakt Lubelski 233

04-667 Warszawa
    

30.649,14 zł

4
    

PRAXIS ŁÓDŹ

Pilecka i Petlak Sp. J.

ul. Włóczańska 66

90-516 Łódź
    

28.559,37 zł

5
    

EUREKA THIEL Sp. J. Jarczewski, Michalczyk

ul. Armii Poznań 26

62-030 Luboń
    

29.013,24 zł

 

Lucyna Kędzioł

Dyrektor

Wronki, dnia 04.12.2014 r.

Znak sprawy: DO.71-9/14

Ogłoszenie o zamówieniu

o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Zakup oleju napędowego ON bezpośrednio na stacji paliw dla autobusu szkolnego będącego na wyposażeniu SAPO we Wronkach.

2. Określenie przedmiotu oraz zakresu zamówienia:

    Zakres zamówienia obejmuje zakup oleju napędowego ON bezpośrednio na stacji paliw dla autobusu szkolnego będącego na wyposażeniu SAPO Wronki w ilości 4805 litrów.

    Przedmiot zamówienia musi odpowiadać obowiązującym normom PN-EN 590:2009 dla oleju napędowego ON. Paliwo winno spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2013r., poz 1058). Olej napędowy musi odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania.

     
        

    KOD PCV
        

    Nazwa
        

    Ilość ( L )

    Główny przedmiot
        

    09134100-8
        

    olej napędowy
        

    4805 L

     
        

     
        

     
        

     

    Ilość paliwa określonego w pkt. 2 może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu na poziomie do 20%. Zamawiający zastrzega sobie prawo realizacji zamówienia na poziomie min. 80% ilości szacowanych litrów paliwa. W takim przypadku Wykonawcy będzie przysługiwać tylko wynagrodzenie wynikające za zrealizowanych dostaw.

    Dostawa oleju napędowego odbywać się będzie na stacji paliw Wykonawcy poprzez tankowanie bezpośrednio do zbiornika autobusu szkolnego zakończonej wydaniem rachunku lub faktury pracownikowi SAPO Wronki - Radosławowi Smolarkiewiczowi. W związku z powyższym Wykonawca musi dysponować odpowiednim potencjałem technicznym , tj. co najmniej jedną stacje paliw położoną na terenie Wronek lub w odległości nie większej niż 5 km +/- 100 m od siedziby Zamawiającego czynną całą dobę przez 24 godziny i przez wszystkie dni tygodnia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępniania potencjału technicznego.

    Wykonawca, który złoży ofertę musi posiadać ważną koncesję wydaną na podstawie art. 32 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 10.04.1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012r. poz. 1059 ze zm.).

3. Kryteria oceny ofert: najniższa cena ogółem w zł brutto.

    Wykonawca w formularzu ofertowym wskazuje: cenę za wykonanie zamówienia OGÓŁEM brutto w zł, wysokość podatku VAT w %, wartość podatku VAT OGÓŁEM w złotych, cenę za wykonanie zamówienia OGÓŁEM w zł netto.

    Cenę ofertową, obejmującą całość przedmiotu zamówienia, na podstawie której Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty, stanowi cena wykonania zamówienia ogółem w zł brutto.

    Do wyceny oferty wykonawca zobowiązany jest przyjąć cenę danego paliwa obowiązującą w dniu ogłoszenia niniejszego postępowania, tj. 04.12.2014r., która służy wyłącznie do obliczenia całkowitej wartości ceny oferowanej i możliwości porównania złożonych w niniejszym postępowaniu ofert.

    Przedmiot zamówienia objęty jest stawką podatku VAT w oparciu o ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z. zm.) oraz o ustawę z dnia 06 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 108, poz. 626 ze zm.). Powyższa stawka VAT-u nie dotyczy Wykonawców, którzy na podstawie innych przepisów podatkowych nie są płatnikami podatku VAT lub upoważnieni są do stosowania innej stawki VAT-u. Wykonawcy dokonując kalkulacji cenowej w ofercie zobowiązani są przed terminem składania ofert do wnoszenia uwag lub zastrzeżeń związanych ze sposobem naliczenia VAT-u podanego w ogłoszeniu o zamówieniu.

    Cena ofertowa brutto powinna obejmować wszelkie koszty i składniki związane z realizacją przedmiotu zamówienia wynikające z ogłoszenia o zamówieniu oraz wszelkie dodatkowe koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia.

    Wszystkie wartości podane w formularzu oferty powinny być liczone w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. z 2013 r. poz. 385) oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego (Dz. U. Nr 84, poz. 386 z zm.).

    Zamawiający przewiduje tylko jedną cenę za oferowany przedmiot zamówienia i nie dopuszcza składania cen wariantowych.

    Cena oferty nie ulega zmianie przez okres związania ofertą i nie podlega negocjacji.

    Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

    Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

4. Termin, miejsce i godzina składania ofert:

    Ofertę należy złożyć do dnia 19 grudnia 2014 r. do  godz. 10:00

    Ofertę należy złożyć wyłącznie w formie pisemnej w sekretariacie Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych ul. Powstańców Wlkp. 23, 64-510 Wronki (biuro nr 2).

    Opakowanie oferty.

        Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu (np. kopercie) uniemożliwiającym otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert.

        Opakowanie oferty winno zostać oznaczone nazwą (firmą), siedzibą i adresem Wykonawcy oraz opisane następująco:

 

…………………………………………..……

/nazwa (firma), adres Wykonawcy/

Adresat:

Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych ul. Powstańców Wlkp. 23,

64-510 Wronki

OFERTA

złożona dla postępowania o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest:

zakup oleju napędowego ON bezpośrednio na stacji paliw dla

autobusu szkolnego będącego na wyposażeniu SAPO we Wronach.

Znak sprawy: DO.71-9/14

Nie otwierać przed dniem 19 grudnia 2014 r. godzina 10:00

        Jeżeli oferta zostanie złożona w inny sposób niż wyżej opisany, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie czy przedwczesne lub przypadkowe otwarcie oferty.

5. Termin, miejsce i godzina otwarcia ofert: Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych ul. Powstańców Wlkp. 23, 64-510 Wronki, pokój nr 2 dnia 19.12.2014r. godz. 10:15

6. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania ich oceny:

1) posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ww warunek udziału w postępowaniu, jeśli wykaże, że posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności w zakresie obrotu paliwami ciekłymi wydaną na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U z 2013r. poz 1059 z zm.),

2) Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia:

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu, jeśli przedstawi oświadczenie, iż dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym, tj. co najmniej jedną stację paliw położoną w odległości nie większej niż 5 km +/- 100 m od siedziby Zamawiającego czynną całodobowo przez 24 godziny i przez wszystkie dni tygodnia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego.

7. Informacja o dokumentach i oświadczeniach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy:

    formularz ofertowy, sporządzony zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia,

    aktualna koncesja na prowadzenie działalności w zakresie obrotu paliwami ciekłymi wydaną na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012r. poz. 1059 z zm. ) - kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę przez niego upoważnioną,

    oświadczenie o dysponowaniu odpowiednim potencjałem technicznym, tj. co najmniej jedną stacją paliw położoną w odległości nie większej niż 5 km +/- 100 m od siedziby Zamawiającego czynną całodobowo przez 24 godziny i przez wszystkie dni tygodnia - sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia,

    aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę przez niego upoważnioną,

    Pełnomocnictwo – w przypadku, gdy reprezentant Wykonawcy działa na podstawie pełnomocnictwa lub w przypadku składania oferty wspólnej (wówczas pełnomocnictwo musi zostać udzielone do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu o zamówienie publiczne albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego).

8. Termin związania ofertą wynosi: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert).

9. Termin wykonywania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.12.2015 r.

10. Okres gwarancji/rękojmi: nie dotyczy

11. Warunki płatności: Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na konto Wykonawcy w ciągu 14 dni, licząc od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej z tego tytułu faktury VAT.

12. Szczegółowych informacji na temat zamówienia udziela w godzinach urzędowania SAPO, pracownik Mariola Zastróżna-Prostak tel. nr 67 2540 218, biuro nr 2, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

13. Informacje dodatkowe:

    Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia bez modyfikacji jego treści przez Wykonawcę.
    W przypadku sporządzania przez Wykonawcę własnego formularza ofertowego należy zachować treść wzoru formularza ofertowego Zamawiającego.

    Oferta musi być sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

    Oferta winna być podpisana przez wykonawcę lub osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

    Oferty, które złożone zostaną po terminie wyznaczonym na ich składanie, nie będą brane pod uwagę przy dokonywaniu oceny złożonych ofert.

    Jeżeli oferta zostanie złożona/dostarczona w inny sposób niż wskazany w ust. 4 niniejszego ogłoszenia, nie będzie ona brana pod uwagę przy ocenie ofert.

    W przypadku wystąpienia w złożonej ofercie błędów lub braków, Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich sprostowania, bądź uzupełnienia w jednej z następujących form: drogą elektroniczną lub faksem.

    Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania wyjaśnień złożonych ofert.

    Jeżeli w postępowaniu złożone zostaną oferty, w których zaoferowane są identyczne kwoty za realizację zamówienia, wówczas Zamawiający wezwie Wykonawców do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. W opisanej sytuacji cena zaoferowana przez Wykonawcę nie może być wyższa niż zaoferowana w złożonej wcześniej ofercie.

    Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

    Wszelkie wnioski, zawiadomienia, zapytania, informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie na adres Zamawiającego, za pomocą faksu na nr tel. (67) 2540218 lub elektronicznie poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

14. Wybór oferty nastąpi zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych do kwoty 30 000 euro. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczone zostanie na stronie internetowej bip.wronki.pl

15. Załączniki:

    formularz ofertowy

    oświadczenie

    projekt umowy

Dyrektor

Lucyna Kędzioł

Wronki, dnia 16.12.2014 r.

DO.71-8/14

Sprostowanie nr 1 do treści Ogłoszenia o zamówieniu

dotyczy: postępowania o wartości nie przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30.000 euro na: Zakup wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych dla SAPO we Wronkach”

Informuję, że w dniu 16.12.2014 r. wpłynęło do Zamawiającego zapytanie dotyczące opisu przedmiotu zamówienia, które brzmi następująco:

Pytanie 1:

Zwracamy się z prośbą o umieszczenie w formularzu cenowym kolumny, którą będzie musiał wypełnić Wykonawca, zatytułowanej: „Nazwa producenta i symbol oferowanego materiału”. Kolumna ta ma na celu lepszą identyfikację oferowanych przez Wykonawców materiałów i ma pomóc Zamawiającemu w procesie badania ofert. W przypadku umieszczenia tej kolumny w formularzu cenowym Zamawiający będzie posiadał dokument wskazujący czy materiały zaoferowane przez Wykonawców spełniają jego wymagania już na początkowym etapie sprawdzania ofert.

Odpowiedź 1:

Zgodnie z art 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), przedmiot zamówienia nie może być określony w sposób, który jednoznacznie wskazuje na dany produkt. W związku z powyższym Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany w formularzu cenowym.

 

Dyrektor

Lucyna Kędzioł

Wronki, dnia 03.12.2014 r.

Znak sprawy: DO.71-8/14

Ogłoszenie o zamówieniu

o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Zakup wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych dla SAPO we Wronkach

 

2. Określenie przedmiotu oraz zakresu zamówienia:

    Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych. Szczegółowy asortyment zamówienia oraz ilości materiałów eksploatacyjnych zawarty został w formularzu cenowym, stanowiącym Załącznik nr 2 Ogłoszenia o zamówieniu. Zamawiający wymaga dostarczenia w ramach zamówienia oryginalnych materiałów eksploatacyjnych. Przez użycie słowa "oryginalne" zamawiający rozumie materiały eksploatacyjne fabrycznie nowe, pochodzące od producenta sprzętu, do którego są przeznaczone, do wytworzenia, których zastosowano wcześniej nieużywane części i komponenty.

    Zamawiający dopuszcza również dostawę nieregenerowanych zamienników dla produktów ściśle wyszczególnionych w Załączniku nr 2. Przez użycie słowa "nieregenerowany zamiennik" zamawiający rozumie produkt fabrycznie nowy, do wytworzenia którego zastosowano nieużywane wcześniej części i komponenty, kompatybilny ze sprzętem, do którego jest przeznaczony o parametrach nie gorszych niż oryginalny produkt w zakresie pojemności, wydajności i jakości.

    Zamawiający zastrzega sobie prawo niezrealizowania całości zamówienia oraz dokonywania zmian ilości zamówienia wyszczególnionych w formularzu cenowym. Wykonawca zagwarantuje niezmienność cen za dostarczony towar w okresie obowiązywania umowy, tj. od dnia jej podpisania do dnia 31.12.2015 r. Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji zamówień uzupełniających.

    Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia towaru własnym transportem i na własny koszt oraz rozładowania go w miejscu wskazanym przez Zamawiającego (siedziba SAPO – ul. Powstańców Wlkp. 23) w godzinach urzędowania, tj. od 08:00 do 15:00.

    W celu zgłoszenia zapotrzebowania Zamawiający kontaktować się będzie z wyznaczoną przez Wykonawcę osobą telefonicznie. Termin realizacji wynosi do 3 dni od dnia zgłoszenia zapotrzebowania.

 

3. Kryteria oceny ofert: najniższa cena ogółem w zł brutto.

    Wykonawca w Formularzu ofertowym wskazuje: cenę za wykonanie zamówienia OGÓŁEM w zł netto, wysokość podatku VAT w %, wartość podatku VAT OGÓŁEM w złotych, cenę za wykonanie zamówienia OGÓŁEM w zł brutto, które to ceny muszą wynikać z załączonego do oferty formularza cenowego,

    Cenę ofertową, obejmującą całość przedmiotu zamówienia, na podstawie której Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty, stanowi cena wykonania zamówienia ogółem w zł brutto.

    Przedmiot zamówienia objęty jest stawką podatku VAT w oparciu o ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z poźn. zm.) oraz o ustawę z dnia 06 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 108, poz. 626 ze zm.). Powyższa stawka VAT-u nie dotyczy Wykonawców, którzy na podstawie innych przepisów podatkowych nie są płatnikami podatku VAT lub upoważnieni są do stosowania innej stawki VAT-u. Wykonawcy dokonując kalkulacji cenowej w ofercie zobowiązani są przed terminem składania ofert do wnoszenia uwag lub zastrzeżeń związanych ze sposobem naliczenia VAT-u podanego w ogłoszeniu o zamówieniu.

    Cena ofertowa brutto powinna obejmować wszelkie koszty i składniki związane z realizacją przedmiotu zamówienia wynikające z ogłoszenia o zamówieniu oraz wszelkie dodatkowe koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia.

    Wszystkie wartości podane w formularzu oferty powinny być liczone w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. z 2013 r. poz. 385) oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego (Dz. U. Nr 84, poz. 386 z poźn. zm.).

    Zamawiający przewiduje tylko jedną cenę za oferowany przedmiot zamówienia i nie dopuszcza składania cen wariantowych.

    Cena oferty nie ulega zmianie przez okres związania ofertą i nie podlega negocjacji.

    Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

    Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

Termin, miejsce i godzina składania ofert:

    Ofertę należy złożyć do dnia 18 grudnia 2014 r. do  godz. 10:00

    Ofertę należy złożyć wyłącznie w formie pisemnej w sekretariacie Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych ul. Powstańców Wlkp. 23, 64-510 Wronki (biuro nr 2).

    Opakowanie oferty.

        Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu (np. kopercie) uniemożliwiającym otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert.

        Opakowanie oferty winno zostać oznaczone nazwą (firmą), siedzibą i adresem Wykonawcy oraz opisane następująco

 

…………………………………………..……

/nazwa (firma), adres Wykonawcy/

Adresat:

Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych ul. Powstańców Wlkp. 23,

64-510 Wronki

OFERTA

złożona dla postępowania o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest:

Zakup wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych do SAPO

Znak sprawy: DO.71-8/14

Nie otwierać przed dniem 18 grudnia 2014 r. godzina 10:00

        Jeżeli oferta zostanie złożona w inny sposób niż wyżej opisany, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie czy przedwczesne lub przypadkowe otwarcie oferty.

5. Termin, miejsce i godzina otwarcia ofert: Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych ul. Powstańców Wlkp. 23, 64-510 Wronki, dnia 18.12.2014r. pokój nr 2 godz. 10:15

 

6. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania ich oceny: nie dotyczy

 

7. Informacja o dokumentach i oświadczeniach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy.

    Formularz ofertowy, sporządzony zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia,

    Formularz cenowy sporządzony zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia,

    Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę przez niego upoważnioną,

    Pełnomocnictwo – w przypadku,  gdy reprezentant Wykonawcy działa na podstawie pełnomocnictwa lub w przypadku składania oferty wspólnej (wówczas pełnomocnictwo musi zostać udzielone do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu o zamówienie publiczne albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego).

 

8. Termin związania ofertą wynosi: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

9. Termin wykonywania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.12.2015 r.

 

10. Okres gwarancji/rękojmi: 12 m-cy.

 

11. Warunki płatności: Zapłata za dostarczony w sposób zgodny z zamówieniem towar, następować będzie każdorazowo po jego dostarczeniu na podstawie faktur i WZ (wydania zewnętrznego), w terminie 14 dni, licząc od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej z tego tytułu faktury VAT.

 

12. Szczegółowych informacji na temat zamówienia udziela w godzinach urzędowania SAPO, pracownik Mariola Zastróżna-Prostak tel. nr 67 2540 218, biuro nr 2, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

13. Informacje dodatkowe:

    Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia bez modyfikacji jego treści przez Wykonawcę.
    W przypadku sporządzania przez Wykonawcę własnego formularza ofertowego należy zachować treść wzoru formularza ofertowego Zamawiającego.

    Oferta musi być sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

    Oferta winna być podpisana przez wykonawcę lub osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

    Oferty, które złożone zostaną po terminie wyznaczonym na ich składanie, nie będą brane pod uwagę przy dokonywaniu oceny złożonych ofert.

    Jeżeli oferta zostanie złożona/dostarczona w inny sposób niż wskazany w ust. 4 niniejszego ogłoszenia, nie będzie ona brana pod uwagę przy ocenie ofert.

    W przypadku wystąpienia w złożonej ofercie błędów lub braków, Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich sprostowania, bądź uzupełnienia w jednej z następujących form: drogą elektroniczną lub faksem.

    Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania wyjaśnień złożonych ofert.

    Jeżeli w postępowaniu złożone zostaną oferty, w których zaoferowane są identyczne kwoty za realizację zamówienia, wówczas Zamawiający wezwie Wykonawców do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. W opisanej sytuacji cena zaoferowana przez Wykonawcę nie może być wyższa niż zaoferowana w złożonej wcześniej ofercie.

    Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

    Wszelkie wnioski, zawiadomienia, zapytania, informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie na adres Zamawiającego, za pomocą faksu na nr tel. (67) 2540218 lub elektronicznie poprzez
    e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

14. Wybór oferty nastąpi zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych do kwoty 30 000 euro. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczone zostanie na stronie internetowej bip.wronki.pl

 

15. Załączniki:

    formularz ofertowy

    formularz cenowy

    projekt umowy

 .

Dyrektor

Lucyna Kędzioł